Journal cover Journal topic
SOIL An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

Journal metrics

 • value: indexed indexed
 • CiteScore value: 5.79 CiteScore
  5.79
 • SNIP value: 2.052 SNIP 2.052
 • IPP value: 5.30 IPP 5.30
 • SJR value: 1.943 SJR 1.943
 • Scimago H <br class='hide-on-tablet hide-on-mobile'>index value: 21 Scimago H
  index 21
 • h5-index value: 22 h5-index 22

Volume 5, issue 2

Volume 5, issue 2

05 Jul 2019
A review of the global soil property maps for Earth system models
Yongjiu Dai, Wei Shangguan, Nan Wei, Qinchuan Xin, Hua Yuan, Shupeng Zhang, Shaofeng Liu, Xingjie Lu, Dagang Wang, and Fapeng Yan
SOIL, 5, 137-158, https://doi.org/10.5194/soil-5-137-2019,https://doi.org/10.5194/soil-5-137-2019, 2019
Short summary
09 Jul 2019
Soil lacquer peel do-it-yourself: simply capturing beauty
Cathelijne R. Stoof, Jasper H. J. Candel, Laszlo A. G. M. van der Wal, and Gert Peek
SOIL, 5, 159-175, https://doi.org/10.5194/soil-5-159-2019,https://doi.org/10.5194/soil-5-159-2019, 2019
Short summary
CC BY 4.0
Publications Copernicus